هورمزد یعقوبی نژاد
در گذشته ، مردم اعتقاد داشتند هر انسان ، عددی مخصوص به اسم خود را تا پايان عمر با خود حمل می كند . اين عقيده خرافی مربوط به يونانيان قديم است ! آنها معتقد بودند از حروف الفبا برای عدد نويسی نيز می توان استفاده كرد . برای مثال : حرف لاتين A برای نمايش عدد 1 و B برای نمايش عدد 2 و الی آخر .

پس از عدد نويسی ، اعداد را با يكديگر جمع كنيد . حاصل جمع، يك عدد استثنايی است كه كليد آينده آن فرد خواهد بود . هر چه عدد بزرگتر باشد ، آن فرد خوشبخت تر است . يونانيان قديم كه به اين امر معتقد بودند علت پيروزی آشيل (Achilles ) قهرمان يونانی را بر قهرمان تروا ، ترواژن (Trojan ) بالا بودن مقدار عددی نام آشيل می دانستند و اعتقادشان بر اين بود كه مقدر شده است ، آشيل بر ترواژن پيروز شود .

شايد داشتن يك اسم خوب ، خوشبختی را به شما هديه كند ، اما هميشه صحت اين مطلب تاييد نمی شود ؛ چرا كه ممكن است دوست شما در حين محاسبه عددی نامتان ، ديكته خوبی نداشته باشد و در نتيجه در تعيين مقدار عددی نام شما اشتباه كند ويا به علت حسادت ، با تغييراتی در اسم خودش ، خود را خوشبخت تر از شما بداند .مردم گذشته گاهی اوقات برای نام خوانی و عدد خوانی به نزد پيشگوها می رفتند پيشگوها با عدد نويسی و نام خوانی ، آينده را پيش بينی می كردند . نام خوانها از چند روش برای پيشگويی آينده مردم استفاده می كردند . در ابتدا، اعداد مربوط به حروف نام او را می نوشتند و سپس همه آنها را با يكديگر جمع می كردند . اگر حاصل جمع عدد يك رقمی بود ، آن عدد ، كليد آينده آن فرد به حساب می آمد . اگر حاصل جمع دو رقمی يا سه رقمی بود ، رقمهای عدد جديد باز با يكديگر جمع می شد واگر عدد جديد از 10 كوچكتر بود ، عدد به دست آمده ، كليد آينده به حساب می آمد . اگر حاصل جمع بيشتر از 9 بود، رقمها برای بار ديگر با هم جمع می شدند تا عدد يك رقمی كوچكتر از 10 به دست آيد . در زير كليد آينده نگری هر عدد آمده است :

عدد 1 : هوش ، ذكاوت و توانايی استدلال منطقی

عدد 2 : طبيعت آرام ، حساس و بذله گو

عدد 3 : فردی مبتكر و خلاق

عدد 4 : عادل

عدد 5 : ازدواج

عدد 6 : انسان كامل

عدد 7 : خوش شانس

عدد 8 : دوستان خوبی داشتن

عدد 9 : ثروت و فراوانی

شما هم می توانيد امتحان کنيد!

برای نمونه نام خودتان را به زبان انگليسی با ديكته صحيح بنويسيد و سپس اعداد را با يكديگر جمع كنيد . جمع كردن اعداد را تا زمانی كه عدد شما يك عدد يك رقمی مساوی 9 يا كوچكتر از 9 شود ادامه دهيد .
موضوع مطلب :
ارسال شده توسط هورمزد یعقوبی نژاد در ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ | نظرات شما ()