هورمزد یعقوبی نژاد

گويند بطی در آب روشنايی ستاره می ديد.پنداشت که ماهی است. قصدی می کرد تا بگيرد و هيچ نمی يافت چون بارها بياموزد و حاصلی نديد. فروگذاشت .ديگر روز هرگاه كه ماهی بديدی گمان بردی كه همان روشنايی است.

قصدی نپيوستی و ثمره ی اين تجربت آن بود كه همه روز گرسنه بماند.

موضوع مطلب :
ارسال شده توسط هورمزد یعقوبی نژاد در ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ | نظرات شما ()